JP Bike - шаблон joomla Видео

NIJS

29 augustus 2022
Diet Huberpriis foar Mirjam van Houten

LJOUWERT – De earste Diet Huberpriis, ornearre foar it moaist yllustrearre berne- of jongereinboek, giet nei By Beppe Utfanhûs, skreaun en yllustrearre troch Mirjam van Houten (Beetstersweach, 1977). De sjuery, dy’t bestiet út Susan van den Berg, Margaretha Cats en Dolf Verroen, krige tweintich boeken foarlein, dêr’t nei earste skifting fiif fan oerbleaune. Boeken mei in grut ferskaat, dy’t de yntinsjes en de belutsenens fan de yllustrator dúdlik útkomme litte, mar ien kippet der safier út dat de sjuery ienriedich foar By Beppe Utfanhûs keas: ,,De yllustraasjes binne net allinne moai fan foarm en kleur mar litte mear sjen as de tekst jout. Se fertelle in eigen ferhaal. It boek is krekt sa’t Diet Huber it sels ek ha woe: ûnferfangber en autentyk.’’

De Diet Huberpriis waard dit jier ynsteld troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), dy’t foar dit doel in anonime skinking krigen hat. Diet Huber (1924-2008) wie in (berneboeke)skriuwer en yllustratrise, bekend fan it faak werprinte Tutte mei de linten. De priis, besteande út in bedrach fan twatûzen euro en in oarkonde, wurdt ienris yn de trije jier takend. De útrikking is op tongersdei 20 oktober yn museum Belvédère yn Oranjewâld.

2 augustus 2022
Acht winners fan Rely Jorritsmapriis 2022

LJOUWERT – Fjouwer ferhalen en fjouwer gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘De Dûns’ fan Wilco Berga (Harns), ‘De sjongende ridder’ fan Sjoerd Bottema (Weidum), ‘Skaakles’ fan Sipke de Schiffart (Ljouwert) en ‘Scapa Flow’ fan Geert Nauta (Wergea). De winnende gedichten binne ‘Wy bin’ klaai’ fan Edwin de Groot (Aldehaske), ‘Vox Celeste’ fan Fedde Dijkstra (Ljouwert), ‘Biografy’ fan Elmar Kuiper (Jorwert) en ‘In Winter’ fan Minne Velstra (Ljouwert). Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dy’t dit jier foar de 68ste kear útskreaun waard, wiene 74 ynstjoeringen ynkommen, te witten 42gedichten en 32 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 1 oktober útrikt yn it stedhûs fan Ljouwert.

 

18 juny 2022
Rink van der Veldepriis foar Leo Popma

De Rink van der Veldepriis 2022 is takend oan Leo Popma foar de roman It sket fan Toussaint, yn 2020 ferskynd bij útjouwerij Frysk en Frij. De sjuery, besteande út Marijke de Boer, Gerrit Breteler en Ale S. van Zandbergen, hat dy kar makke út de 18 boeken dy’t yn 2020 en 2021 útkamen. De priis, grut € 2000, is sneon 18 juny yn it Polderhûs op De Feanhoop útrikt. Njonken it jild en de oarkonde krige de winner ek it byldsje fan Anne en Roelie Woudwijk, dat tradisjoneel oan dizze yn 2004 op inisjatyf fan de gemeente Smellingerlân ynstelde priis ferbûn is. De eardere Friese Pers Boekerij stelde oarspronklik it prizejild beskikber. No docht de Stifting FLMD dat.

 

3 maaie 2022
D. A. Tammingapriis foar Paul van Dijk

LJOUWERT – Paul van Dijk fan Warkum hat de D. A. Tammingapriis wûn foar syn bondel ‘Famke fan snie’. De D .A. Tammingapriis, yn 2014 ynsteld troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en 3000 euro grut, is in mearjierlikse priis, ornearre foar it bêste literêr debút. Hy wurdt om bar takend foar proaza en poëzy. De sjuery, besteande út Teake Oppewal, Janneke Spoelstra en Geart Tigchelaar, keas ‘Famke fan snie’ út de tolve poëzydebuten dy’t tusken 2017 en desimber 2021 ferskynd binne.

‘Famke fan snie’ hat as sintraal tema it ferlies fan in lyts, tear famke en is opset as in symfony yn trije parten, rinnend fan mineur nei majeur. Mei orizjinele en fantasyrike bylden wit de dichter de lêzer mei te nimmen. Wat de bondel neffens de sjuery ek bysûnder makket is dat de dichter troch ferwizingen nei keunstuteringen yn muzyk, literatuer en skilderkeunst syn wurk ferknopet mei dat fan eardere keunstbruorren en -susters en sa wat fan har geast yn syn tekst bringt. Paul van Dijk (1981) is learaar Ingelsk en wûn earder twa kear in Rely Jorritsmapriis foar in fers. De D. A. Tammingapriis wurdt op 10 juny útrikt op Tresoar.

 

20 april 2022
De Diet Huberpriis: in priis ynsteld foar yllustratoaren fan Fryske berneboeken

Ljouwert - Neist de Simke Kloostermanpriis foar de skriuwer fan it bêste Fryske berne- of jongereinboek is der no ek in priis foar de bêste Fryske yllustrator: de Diet Huberpriis. De priis is neamd nei (berneboeke)skriuwster en yllustratrise Diet Huber (1924-2008), bekend fan û.o. it faak werprinte Tutte mei de linten (1955; 12e printinge 2012). De priis, besteande út in bedrach fan € 2000 en in oarkonde, wurdt ienris yn de trije jier takend en is yn it libben roppen troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), dy’t foar dit doel in anonime skinking krigen hat. De Diet Huberpriis sil takend wurde oan de makker fan de bêste yllustraasjes fan in yn boekfoarm ferskynd Frysk berneboek en sil fan ’t hjerst foar it earst útrikt wurde. It giet dan om yllustraasjes fan boeken foar bern oant en mei 12 jier dy’t ferskynd binne yn de trije jier foarôfgeand oan de priisútrikking. De trije leden fan de sjuery binne assistint-konservator fan Museum Belvédère Susan van den Berg, byldzjende keunstkenner Margaretha Cats en berne- en jongereinboekeskriuwer Dolf Verroen. It leit yn de bedoeling dat de sjuery foar 1 septimber mei in advys komt en dat de priis yn oktober feestlik útrikt wurde sil.

Fragen kinne stjoerd wurde nei: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

7 febrewaris 2022
D. A.Tammingapriis 2022 foar poëzy

Foar de D. A. Tammingapriis 2022 binne alve dichtbondels ynkommen. De sjuery, besteande út Teake Oppewal, Janneke Spoelstra en Geart Tigchelaar, makket in kar út: Erik Betten, Palimpsest; Paul van Dijk, famke fan snie; Sander Hoekstra, Brutsen en oare stikken; Joël Hut, Börtersgrut; Geert Koenen, Haulerwyk, myn doarp myn Heitelân; Janna van der Meer, Wêzen; Friduwih Riemersma, Myn binêre koade; Marije Roorda, In spantou om ’e tiid; Sipke de Schiffart, Oan dy tinke; Sjoukje Veenstra, Gjin sprút feroare; Gerrit de Vries, Unlân.

4 febrewaris  2022
Rely-priisfraach 2022 iepensteld

LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 68ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000. De ynstjoertermyn slút 15 maaie o.s. De sjuery bestiet út Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra..

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif gedichten en fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd. De stifting Rely Jorritsmafûns hat de organisaasje opdroegen oan de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD). De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte apart yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery. Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl

 

6 oktober 2021
Ynstjoere foar D.A. Tammingapriis foar 1 jannewaris 2022

It bestjoer fan de Stifting FLMD kent takom jier wer in D.A. Tammingapriis ta, diskear foar poëzydebuten. It is de twadde kear, yn 2017 waard de earste poëzydebutepriis útrikt oan Geart Tigchelaar foar syn bondel ‘leech hert yn nij jek’.

Poëzydebuten dy’t ferskynd binne tusken 1 maaie 2017 en 1 jannewaris 2022 komme foar de priis – €3000 grut – yn oanmerking.

Utjouwers of dichters dy’t yn eigen behear in bondel útjûn hawwe, wurdt frege om foar 1 jannewaris 2022 fjouwer eksimplaren ta te stjoeren oan Stifting FLMD, p.a. Tresoar, y.h.f. Lysbert Bonnema, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert, of postbus 2637 8901 AC Ljouwert.

 

2 oktober 2021
Relypriis 2021 foar 3 ferhalen en 3 fersen

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dit jier foar de 67ste kear útskreaun, binne 97 ynstjoeringen ynkommen, 34 koarte ferhalen en 63 gedichten. De sjuery, besteande út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven, dy’t de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat trije ferhalen en trije gedichten bekroand. Elmar Kuiper fan Jorwert wûn in priis foar sawol it ferhaal In frjemde fûgel as it gedicht Ferlosboartsje. Dêrneist waarden bekroand de ferhalen Crossroads fan Gerrit Hoekstra fan Winsum en Op frijersfuotten fan Bregtje Sijtsma út Aviemore (Skotlân) en de gedichten In healsliten aureooltsje fan Fedde Dijkstra fan Ljouwert en it waad fan Sytse Jansma fan Harns. Loco-boargemaster Hein de Haan hat op sneon 2 oktober de prizen útrikt yn de Oranjeseal fan it stedhûs. Lykas wenst binne alle bekroande ynstjoeringen opnommen yn it spesjale Relynûmer fan it tydskrift Ensafh.

 

 

14 juli 2021
Rink van der Veldepriis 2020 útrikt

DRACHTEN - Op woansdeitemiddei 14 july 2021 is de Rink van der Veldepriis 2020 lang om let útrikt. Yn stee fan by de Skriuwersarke, sa’t it doel wie, is dat koronaproof bard yn de foyer fan De Lawei te Drachten. Wethâlder fan kultuer fan Smellingerlân Robin Hartogh Heys van de Lier lange Johan Veenstra de priis oer. Johan krige njonken it jildbedrach (€ 2.000, beskikber steld troch de Stifting FLMD) en de oarkonde it troch Anne en Roelie Woudwijk út stien houde byld mei dêrop de twa favorite ynstruminten fan Rink van der Velde, fioele en lûkharmoanika. Hjirûnder it sjueryferslach, foarlêzen troch Joukje Aardema, mei út namme fan Nynke Andringa en Koos Tiemersma.  

 

Jannewaris 2021
Rely-priisfraach wer los

LJOUWERT - De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten 2021 is iepensteld. It is de 67ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal kinne fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000. Oant en mei snein 9 maaie o.s. kin ynstjoerd wurde. De sjuery foar 2021 bestiet út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif gedichten en de bêste fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd. Sûnt 2018 wurdt it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns foarme troch b. en w. fan Ljouwert, de gemeente fan Rely’s bertedoarp Jellum; de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) rêdt mei de organisaasje.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery.

 

Desimber 2020
OPROP FOAR DE SKRIUWERSARKE

Takom jier sil de arke dy’t earder taheard hat oan skriuwer Rink van der Velde (1932 – 2001) wer beskikber wêze sil foar in skriuwer of dichter dy’t yn alle rêst dwaande wêze wol mei Fryske literatuer of literatuer yn in oare streektaal fan Fryslân. (Foar Hollânsktalich wurk wurdt troch it Nederlands Letterenfonds it Roland Holsthuis yn Bergen, NH beskikber steld.) De arke leit yn in petgat oan de Drachtster Heawei tusken De Wylgen en De Feanhoop.

Skriuwers of dichters dy’t noch net earder yn totaal seis wiken yn de arke oan it wurk west hawwe, kinne oanjaan hokker wiken (net mear as seis) hja nei de arke ta wolle. It giet om it simmerskoft mar oare winsken binne yn oerlis ek mooglik. Op dizze wize hoopje wy safolle mooglik skriuwers en dichters in kâns te jaan om yn de arke oan it wurk te kinnen.

It doel is dat de arke brûkt wurdt as plak dêr’t de skriuwers en dichters alle gelegenheid krije om te wurkjen. It is net as ‘simmerhúske’ bedoeld. Ofsjoen fan de kosten foar iten, drinken en telefoan is it ferbliuw yn de arke fergees. De skriuwer/dichter tekenet in hierkontrakt, mar de hier wurdt betelle troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum út it saneamde ‘Tamminga-Piebenga-Fûns’, wylst it ûnderhâld fan de arke en de fêste lêsten dêrfoar bekostige wurde troch datselde fûns en It Fryske Gea.

Belangstellenden kinne har oant 1 febrewaris 2021 skriftlik oppenearje by Pieter de Groot, skriuwer fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, De Koarte Baan 11, 8731 DX Wommels. Dêrby moat neist de perioade ek oanjûn wurde wat de skriuwer/dichter fan doel is te dwaan. In kommisje út it bestjoer fan de Stifting FLMD makket de kar hokker skriuwers/dichters fan de arke gebrûk meitsje kinne. Mocht it yn 2021 net slagje om plak te krijen, ek yn 2022 wurdt de arke wer foar skriuwers en dichters iepensteld.

 

9 oktober 2020
Utrikking letter

De útrikking fan de Rink van der Veldepriis, dy't op woansdei 28 oktober plakfine soe yn De Lawei, kin spitigernôch net trochgean. Dat hat de gemeente Smellingerlân  op advys fan de Taskforce Corona besletten. Hoe't en wannear't de priis no oan Johan Veenstra oerlange wurde sil, is noch ûnbekend. Neier berjocht folget.

 

21 septimber 2020
Rink van der Veldepriis foar Johan Veenstra

De Rink van der Veldepriis 2020 is takend oan de Stellingwerfske skriuwer Johan Veenstra út Nijeholtpea foar syn roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. It is de earste kear dat in boek dat yn ien fan de streektalen skreaun is, bekroand wurdt. De sjuery bestie út Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma. De priis – 2000 euro en in byldsje fan Anne en Roelie Woudwijk wurdt op woansdei 28 oktober o.s. útrikt yn skouboarch De Lawei te Drachten. Fanwege it koroanafirus allinne foar gasten.

 

22 july 2020
Relypriis 2020 foar twa ferhalen en ien fers

 De Rely Jorritsmapriisfraach hat dit jier trije winnende bydragen opsmiten, twa ferhalen en ien gedicht. Elmar Kuiper, Jorwert wint in Rely mei it ferhaal ‘Ni Hao’, Sjoerd Bottema, Weidum mei it ferhaal ‘Total loss’. Syds Wiersma út Ljouwert kriget de priis foar syn gedicht ‘It famke’. Foar de 66ste edysje fan de Rely Jorritsmapriisfraach wiene 88 ynstjoeringen ynkommen, 56 gedichten en 32 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl. De prizen fan € 1000 elk wurde op sneon 3 oktober útrikt, fanwege de koroanabeheiningen yn lytse rûnte.


Jannewaris 2020
Ynstjoere foar Rink van der Veldepriis 2020 kin noch oant ein jannewaris

Yn 2020 sille de gemeente Smellingerlân en de Stifting FLMD wer in Rink van der Veldepriis takenne foar oarspronklik en nij Frysk proaza, – in roman, ferhalebondel of novelle – , dat literêre kwaliteit kombinearret mei in tagonklike skriuwstyl, wêrtroch (nei ridlike ferwachting) it boek oantreklik is foar in yn de Fryske ferhâldings breed publyk. It jildt foar útjeften, ferskynd tusken 1 jannewaris 2018 en 1 jannewaris 2020. Ín skriuwer kin de priis mar ien kear winne.

Oan útjouwers of skriuwers dy’t gading meitsje wolle, wurdt frege fjouwer eksimplaren fan de útjefte(n) te stjoeren oan Tresoar, Boterhoek 1, 8911 Ljouwert resp. Postbus 2637, 8901 AC Ljouwert, y.h.f. Lysbert Bonnema, ûnder fermelding fan Stifting FLMD/RvdV-priis. De sjuery bestiet út Koos Tiemersma, skriuwer en earste winner fan de priis; Nynke Andringa, biblioteekmanager Súd-Fryslân en Joukje Aardema, foarhinne bibliotekaris Bibliotheek voor Zeevarenden te Rotterdam. 

 

23 july 2019
Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2019

LJOUWERT – Twa ferhalen en trije gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Ik doch it foar dy’ fan Elmar Kuiper út Jorwert en ‘Kimboeëwij’ fan Geert Nauta út Wergea. De winnende gedichten binne ‘Sleau mei lok’ fan Jetske Bilker (Achlum), ‘Wy kinne...’ fan Henk Nijp (Mantgum) en ‘Ik miende’ fan Remco Kuiper (Goutum).

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dy’t dit jier foar de 65ste kear útskreaun waard, wiene 81 ynstjoeringen ynkommen, te witten 56 gedichten en 25 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 5 oktober útrikt yn it doarpshûs te Weidum.

 

21 juni - 2019   
Utrikking D.A. Tammingapriis 2019 

It moaiste proazadebút sûnt 2014 wie neffens de sjuery (Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet): “De Koma-korrektor” fan Baukje Zijlstra.

Út it sjuery-rapport: “Knap is it hoe’t de skriuwster it gauris swiere ûnderwerp fan it Ynje-ferline fan de heit tagonklik makket foar de lêzer. Knap ek hoe’t se it barren yn Yndonesië spegelet mei de reorganisaasje by de krante dêr’t de dochter wurket: de heit hat in befel wegere en hat letter nee sein tsjin rehabilitaasje, de dochter blykt ek in stânfestige kant te hawwen en hat de kop yn de wyn smiten.”

De priis waard útrikt op 21 juny yn Tresoar, yn in feestlik en sfearfol barren. Inez Timmer makke in soarchfâldige seleksje fan in tal lieten, wêrûnder de Fryske oersetting (fan Eppie Dam) fan ‘Lili Marleen’. Tseard Nauta soarge foar de begelieding.

Yn har tankwurd gie Baukje ûnder mear yn op de krityske opmerkingen fan guon minsken oer har taalgebrûk: “Der wienen aardich wat minsken by de lêzers dy’t bliid wienen mei it linige, lêsbere Frysk, dêr’t se har eigen taal en útdrukkingen yn herkenne koenen. Faak minsken dy’t yn gjin skoften mear in Frysk boek lêzen hienen.”

FLMD-foarsitter Willem Verf hie it yn syn iepeningswurdsje oer it belang fan de literatuer foar it oerlibjen fan it Frysk as kultuertaal. “Sil in minderheidstaal as it Frysk respekt ôftwinge en takomst hawwe, dan moat der in libben literêr klimaat wêze, en dus wurdearring foar minsken dy’t Frysk skriuwer wêze wolle.”

Nei de feestlike en ûntspannen útrikkingsseremoany wie der noch gelegenheid foar felisitaasjes, neipraat en ûnderling kontakt foar de sântich oanwêzigen. En dêr waard rejaal gebrûk fan makke, ta befoardering fan de oangename kant fan it literêr klimaat!

(klik hjir foar it folsleine sjuerapport)
(klik hjir foar it tankwurd fan Baukje Zijlstra)

  

1 juny 2019
D. A. Tammingapriis foar Baukje Zijlstra

LJOUWERT – Baukje Zijlstra (1967) fan Frjentsjer kriget de D. A. Tammingapriis foar har romandebút ‘De koma-korrektor’. De priis, in jildbedrach fan 3000 euro en in oarkonde, sil har op 21 juny útrikt wurde yn Tresoar.

It is de twadde kear dat de Tammingapriis foar in proazadebút takend wurdt. Yn 2014 wûn Ale S. van Zandbergen de priis foar de roman ‘Littenser Merke’. Yn 2016 gong de priis nei in poëzydebút, ‘leech hert yn nij jek’ fan Geart Tigchelaar.

De sjuery, besteande út Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet, keas ‘De koma-korrektor’ út alve proazadebuten dy’t tusken 2014 en 2019 ferskynd binne.
Yn de roman ‘De koma-korrektor’ komme neffens de sjuery ferskate ferhaallinen nei foaren; ,,Al dy ferhaallinen bringt de skriuwster by elkoar op in wize dy’t de lêzer fan it begjin ôf oan meinimt. (..) It is knap hoe’t se it gauris swiere ûnderwerp fan in Yndië-ferline tagonklik makket foar de lêzer.’’

De D. A. Tammingapriis, neamd nei de skriuwer en taalkundige Douwe Annes Tamminga (1909-2002) en bestuivere út it fûns fan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), is yn it plak kommen fan de provinsjale Fedde Schurerpriis, dy’t yn 2012 foar de lêste kear útrikt waard.  

14 febrewaris 2019
D.A. Tammingapriis 2019

It bestjoer fan de Stifting FLMD, behearder fan it Tamminga-Piebenga Fûns, kent dit jier wer in D.A. Tammingapriis ta, diskear foar proazadebuten. It is de twadde kear, yn 2014 waard de earste proazadebutepriis útrikt oan Ale S. van Zandbergen foar syn roman Littenser Merke.

Proazadebuten – romans of ferhalebondels – dy’t ferskynd binne tusken 1 jannewaris 2014 en 1 jannewaris 2019 komme foar de priis – €3000 grut – yn oanmerking. In sjuery besteande út Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet beoardielet de rispinge.

Utjouwers of skriuwers dy’t yn boppeneamd tiidrek in debút útbrocht hawwe en gading meitsje wolle, wurdt frege fjouwer eksimplaren te stjoeren oan Stifting FLMD, p.a. Tresoar, y.h.f. Lysbert Bonnema, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert, of postbus 2637 8901 AC Ljouwert.

Wy hoopje de priis op freed 21 juny 2019 útrikke te kinnen.

 

26 july 2018 
Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2018

LJOUWERT - Trije ferhalen en twa gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘In bysûndere moeting’ fan Sipke de Schiffart (Ljouwert), ‘It weagjen fan de see’ fan Lomme Schokker (Hillegom) en ‘De ereksje fan in oar’ fan Koos Tiemersma (Drachten). De winnende gedichten binne ‘Kintsugi foar in diggelbast’ fan Paul van Dijk (Warkum) en ‘Sa as di wynd fan dae vlkenum waait’ fan Edwin de Groot (Aldehaske). Foar de Rely Jorritsmapriisfraach wiene 63 ynstjoeringen ynkommen, te witten 36 gedichten en 27 ferhalen. It wie de earste kear dat de priisfraach ûnder auspysjes stie fan de gemeente Ljouwert, dy’t it bestjoer fan it Rely Jorritsmafûns oerkrigen hat fan de op 1 jannewaris 2018 opdoekte gemeente Littenseradiel. De sjuery bestie diskear út Tryntsje van der Steege, Karen Bies en Douwe Kootstra. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 6 oktober útrikt yn it doarpshûs te Weidum.

-

30 juny 2018
D.A. Tammingapriis foar Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar (Dokkum, 1987) krige op 30 juny yn Tresoar de D.A. Tammingapriis 2017, dy’t him takend wie foar syn poëzydebút leech hert yn nij jek. It is de twadde kear dat de Stifting Frysk Letterkundich en Dokumintaasjesintrum (FLMD) de priis útrikt. De priis, ynsteld nei’t de provinsje yn 2012 de Fedde Schurerpriis ôfskaft hat, is om bar ornearre foar in proaza- en poëzydebút.

Sjueryrapport,  klik hier