Bestjoer

Doeke Sijens, foarsitter
Pieter de Groot, skriuwer
Dirk van der Bij, ponghâlder
Sytske Eringa
Inge Heslinga
Janna de Jong