Winners D.A. Tammingapriis

Winners fan de D.A. Tammingapriis binne:

2022:    Paul van Dijk mei Famke fan snie
2019:     Baukje Zijlstra mei De koma-korrektor 
2016:     Geart Tigchelaar mei Leech hert yn nij jek
2014:     Ale S. van Zandbergen mei Littenser Merke