Winners Rink van der Veldepriis

2024: Gerard Marcel de Jong – Blau fan dagen, griis fan ônrust
2022: Leo Popma – It sket fan Toussaint
2020: Johan Veenstra – Vroeger is veurgoed veurbi’j
2018: Willem Schoorstra – De nacht fan Mare
2016: Anne Feddema – De triennen fan Cheetah
2014: Ale S. van Zandbergen – Littenser Merke
2012: Ferdinand de Jong – It dak fan de wrâld
2010: Arjen Terpstra – De hearen fan Fryslân
2008: Auck Peanstra – Sitebuorren, myn eigen paradys
2006: Harmen Wind – It ferset
2004: Koos Tiemersma – De ljedder