Kontakt Stifting FLMD

Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum

Skriuwer:
P.J. de Groot
Spanjaardslaan 162 c
8916 AC Leeuwarden
ynfo@stiftingflmd.frl
(058) 289 58 92

KVK-nûmer: 41001300
RSIN: 002895985
IBANnûmer: NL53 RABO 0131679317