Nijs Rink van der Veldepriis

30 april 2024

Rink van der Veldepriis 2024 foar Gerard de Jong

De Rink van der Veldepriis 2024 giet nei Gerard Marcel de Jong foar syn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust. It is in romandebút, en tagelyk de earste roman yn de Biltske taal. It boek is neffens de sjuery, besteande út Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt,‘in benearjend en louterjend boek dat de lêzer neitinke lit oer identiteit, it plak dêr’t je opgroeie en it dilemma fan bliuwe of loslitte en fuortgean.’

Gerard Marcel de Jong (St.-Anne,1979) wie tweintich jier haadredakteur fan de Bildtse Post en is op ’t heden meartalichheidskoördinator foar de gemeente Waadhoeke. Om de wike skriuwt er in Biltske column yn de Leeuwarder Courant.

De Rink van der Veldepriis is in twajierlikse priis fan de gemeente Smellingerlân en de Stifting FLMD. De priis –  in byld fan Anne Woudwijk en in jildbedrach fan € 2000 – wurdt op 22 juny útrikt yn It Polderhûs op de Feanhoop. 

Rink van der Veldeprijs 2024 voor Gerard de Jong

De Rink van der Veldeprijs 2024 gaat naar Gerard Marcel de Jong voor zijn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust. Het is zijn romandebuut en het is tevens de eerste roman in de Bildtse streektaal. Het boek is volgens de jury, bestaande uit Ans Wallinga, Ammerins Moss-de Boer en Douwe de Bildt, ‘een beklemmend en louterend boek dat de lezer laat nadenken over identiteit, de plaats waar je bent opgegroeid en het dilemma van blijven of loslaten en weggaan.’

Gerard Marcel de Jong (St.-Anne, 1979) was twintig jaar hoofdredacteur van de Bildtse Post en is tegenwoordig meertaligheidscoördinator voor de gemeente Waadhoeke. Om de week schrijft hij een Bildtse column in de Leeuwarder Courant.

De Rink van der Veldeprijs is een tweejaarlijkse prijs van de gemeente Smallingerland en de stichting FLMD. De prijs – een beeld van Anne Woudwijk en een geldbedrag van € 2000 – wordt op 22 juni uitgereikt in It Polderhûs op de Veenhoop.


18 juny 2022
Rink van der Veldepriis foar Leo Popma

De Rink van der Veldepriis 2022 is takend oan Leo Popma foar de roman It sket fan Toussaint, yn 2020 ferskynd bij útjouwerij Frysk en Frij. De sjuery, besteande út Marijke de Boer, Gerrit Breteler en Ale S. van Zandbergen, hat dy kar makke út de 18 boeken dy’t yn 2020 en 2021 útkamen. De priis, grut € 2000, is sneon 18 juny yn it Polderhûs op De Feanhoop útrikt. Njonken it jild en de oarkonde krige de winner ek it byldsje fan Anne en Roelie Woudwijk, dat tradisjoneel oan dizze yn 2004 op inisjatyf fan de gemeente Smellingerlân ynstelde priis ferbûn is. De eardere Friese Pers Boekerij stelde oarspronklik it prizejild beskikber. No docht de Stifting FLMD dat.


14 july 2021
Rink van der Veldepriis 2020 útrikt

Op woansdeitemiddei 14 july 2021 is de Rink van der Veldepriis 2020 lang om let útrikt. Yn stee fan by de Skriuwersarke, sa’t it doel wie, is dat koronaproof bard yn de foyer fan De Lawei te Drachten. Wethâlder fan kultuer fan Smellingerlân Robin Hartogh Heys van de Lier lange Johan Veenstra de priis oer. Johan krige njonken it jildbedrach (€ 2.000, beskikber steld troch de Stifting FLMD) en de oarkonde it troch Anne en Roelie Woudwijk út stien houde byld mei dêrop de twa favorite ynstruminten fan Rink van der Velde, fioele en lûkharmoanika. Hjirûnder it sjueryferslach, foarlêzen troch Joukje Aardema, mei út namme fan Nynke Andringa en Koos Tiemersma. 


21 september 2020
Rink van der Veldepriis 2020 foar Johan Veenstra

De Rink van der Veldepriis 2020 is takend oan de Stellingwerfske skriuwer Johan Veenstra út Nijeholtpea foar syn roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. It is de earste kear dat in boek dat yn ien fan de streektalen skreaun is, bekroand wurdt. De sjuery bestie út Joukje Aardema, Nynke Andringa en Koos Tiemersma. De priis – 2000 euro en in byldsje fan Anne en Roelie Woudwijk wurdt op woansdei 28 oktober o.s. útrikt yn skouboarch De Lawei te Drachten. Fanwege it koroanafirus allinne foar gasten.

Stokkien van Johan 
22 september 2020 – 17.00 – Et is onveurstelber, mar… ik hebbe de Rink van der Veldepries 2020 wunnen veur mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j!

Doe ’k vri’jdagaovend thuuskwam van vekaansie zag ik dat ik een keermennig beld was deur Ynskje Hoekstra uut Drachten. Et zee me niks, dat ik hebbe heur beld. En zi’j vertelde me da’k de Rink van der Veldepries 2020 wunnen hebbe veur mien laeste roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. Dat was geweldig ni’js! Ik hadde niet docht da’k die pries ooit winnen zol. D’r bin zovule goeie Friese schrievers… En toch! Veur de eerste keer wodt de pries toekent an een schriever die in een aandere tael schrift as et Fries. Gister was et ni’js al op Omroep Frieslaand, ze hebben me ok beld veur een interview, mar… ik lag op ’e opperaosietaofel in et ziekenhuus in Drachten… De gelokweensken stromen trouwens binnen. De direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte, mien uutgever, brocht me vandemorgen een groot boeket bloemen! Hiel mooi! Vandemiddag kwam Klasien mit een geweldig mooi boeket zunnebloemen. En doe kwam d’r een bloemist mit een prachtig boeket van Harry en Frans uut Noordwoolde en een bloemist mit een prachtig boeket van uutgeveri’je Bornmeer/Noordboek! Wat een verwenderi’je!
In 2016 wodde ik nommeneerd veur de Rink van der Veldepries veur mien roman Een vrouw van ivoor. Mar doe wun Anne Feddema de pries. Ik vien et zo mooi da’k krek disse pries now wunnen hebbe omdat Rink van der Velde een veurbeeld veur me was en dan in et biezunder zien kotte verhaelen. En Fettje en ik stonnen altied vlakbi’j him op ’e Boekemark in Drachten. Dat weren nog es tieden! Ik hebbe trouwens al zien boeken. De uutreiking van de pries is op 28 oktober in De Lawei in Drachten. In verbaand mit de koronakrisis meugen d’r mar weinig meensken bi’j wezen. De Rink van der Veldepries bestaot uut een beeltien van Roelie Woudwijk en een bedrag van 2000 euro.
De twiede drok van et boek is in alle goeie boekwinkels te kriegen. Et is ok te besttellen op dit webstee en dan wodt et boek in de Stellingwarven zonder verzendkosten an huus bezorgd.