JP Bike - шаблон joomla Видео

Winners Rely Jorritsmapriis

In folle seal foar fiif Rely-winners  

Der moasten stuollen by set wurde, sa grut wie sneon 5 oktober 2019 de belangstelling foar de  útrikking fan de Rely Jorritsmaprizen, dy’t diskear foar it earst plakfûn yn doarpshûs d’Ald Skoalle yn Bears. Dizze 65ste edysje kende noch in primeur: de boargemaster fan Ljouwert Sybrand van Haersma Buma, noch mar twa moanne yn funksje, rikte de prizen út oan de fiif winners. Hy wurdt flankearre troch – op de foto fan lofts nei rjochts – Remco Kuiper, Jetske Bilker en Henk Nijp, dy’t alle trije har ynstjoerd gedicht bekroand seagen, en Elmar Kuiper en Geert Nauta, de winners mei in ferhaal. De sjuery bestie út Inge Heslinga, Karen Bies (foarsitter) en Douwe Kootstra. De winnende bydragen en it sjueryrapport binne te lêzen yn it Rely Jorritsmanûmer fan Ensafh (jiergong 11, nûmer 4r 2019) en ûnder dizze link. Foto’s Piet Douma

 

De winners fan de Rely Jorritsmapriis 2018 binne

Boppe: Koos Tiemersma (lofts) en Lomme Schokker. Under, f.l.n.r.: Paul van Dijk, Edwin de Groot en Sipke de Schiffart.

Koos Tiemersma wûn in Rely mei it ferhaal De ereksje fan in oar, Lomme Schokker mei it ferhaal It weagjen fan de see, Sipke de Schiffart mei it  ferhaal In bysûndere moeting. Paul van Dijk krige de priis foar it gedicht Kintsugi foar in diggelbast, Edwin de Groot foar it gedicht Sa as di wynd fan  dae vlekenum wayde.

Foar de priisfraach wiene 63 ynstjoeringen ynkommen, t.w. 36 gedichten en 27 ferhalen. De sjuery, besteande út Tryntsje van der Steege (foars.),  Karen Bies en Douwe Kootstra, bekroande 2 fersen en 3 ferhalen. De bekroande ferhalen en gedichten binne publisearre yn Ensafh, jiergong 10, nr. 4r.