JP Bike - шаблон joomla Видео

Skriuwers

 Op freed 26 april 2019 is de Skriuwersarke wer yn gebrûk nommen. Oant septimber sille Simon Oosting, Jetske Bilker, André Looijenga, Harm Bloenhof en  Remco Kuiper har dêr foar koartere of langere tiid oan Frysk-literêr wurk wije.
Op de foto f.l.n.r.  Harm Bloemhof, Simon Oosting, Jetske Bilker, André Looijenga en Remco Kuiper.

De folgjende skriuwers hawwe ien of mear wiken gebrûk makke fan de arke

2018

Wilma Miedema, Willem Winters, Lieuwe Durksz, Allart van der Woude, Tialda Hoogeveen.

2017: Sjoukje Veenstra, Remco Kuiper, Ypie Haitsma-Bakker, Ismael Lotz (filmer), Janneke Abma-Horjus
2016: Jetske Bilker, Syl Bajema, Wim Beckers, Jelle Krol, André Looijenga, Remco Kuiper
2015: Friduwih Riemersma, Jelle Krol, Rixt Weiland, Remco Kuiper
2014: Piter van der Woude, André Looijenga, Meindert Reitsma, Eeltsje Hettinga
2013: Sipke de Schiffart, Ruurdtsje de Haan, Simon Oosting, Siem Jonker
2012: Cornelis van der Wal, Elske Schotanus, Hiltsje Jongsma, Lieuwe Durksz
2011: Aukje Wijma, Sietse de Vries, Hinne Wagenaar, Julia Foekema, Hein Jaap Hilarides
2010: Eeltsje Hettinga, Bert Bakker, Simon Oosting, Willem Wilstra
2009: Elske Schotanus, Grytsje Schaaf, Ytsje Hoekstra, Siem Jonker, Bouke van der Hem
2008: Ulke Brolsma, Harmend Wind, Romert Tjeerdsma, Sipke Schiffart
2007: Harmen Wind (1945-2010), Wieke de Haan, Ytsje Hoekstra, Jelle Krol
2006: Sikke Doting (1938-2011), Hylke Tromp, Gjalt de Groot