JP Bike - шаблон joomla Видео

D.A. Tammingapriis

6 oktober 2021
Ynstjoere foar D.A. Tammingapriis foar 1 jannewaris 2022

It bestjoer fan de Stifting FLMD kent takom jier wer in D.A. Tammingapriis ta, diskear foar poëzydebuten. It is de twadde kear, yn 2017 waard de earste poëzydebutepriis útrikt oan Geart Tigchelaar foar syn bondel ‘leech hert yn nij jek’.

Poëzydebuten dy’t ferskynd binne tusken 1 maaie 2017 en 1 jannewaris 2022 komme foar de priis – €3000 grut – yn oanmerking.

Utjouwers of dichters dy’t yn eigen behear in bondel útjûn hawwe, wurdt frege om foar 1 jannewaris 2022 fjouwer eksimplaren ta te stjoeren oan Stifting FLMD, p.a. Tresoar, y.h.f. Lysbert Bonnema, Bûterhoeke 1, 8911 DH Ljouwert, of postbus 2637 8901 AC Ljouwert.