JP Bike - шаблон joomla Видео

NIJS

26 july 2018 - parseberjocht 

Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2018

LJOUWERT - Trije ferhalen en twa gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘In bysûndere moeting’ fan Sipke de Schiffart (Ljouwert), ‘It weagjen fan de see’ fan Lomme Schokker (Hillegom) en ‘De ereksje fan in oar’ fan Koos Tiemersma (Drachten). De winnende gedichten binne ‘Kintsugi foar in diggelbast’ fan Paul van Dijk (Warkum) en ‘Sa as di wynd fan dae vlkenum waait’ fan Edwin de Groot (Aldehaske). Foar de Rely Jorritsmapriisfraach wiene 63 ynstjoeringen ynkommen, te witten 36 gedichten en 27 ferhalen. It wie de earste kear dat de priisfraach ûnder auspysjes stie fan de gemeente Ljouwert, dy’t it bestjoer fan it Rely Jorritsmafûns oerkrigen hat fan de op 1 jannewaris 2018 opdoekte gemeente Littenseradiel. De sjuery bestie diskear út Tryntsje van der Steege, Karen Bies en Douwe Kootstra. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 6 oktober útrikt yn it doarpshûs te Weidum.

----------

16 juny 2018 - parseberjocht

Altyd wol wat nijs om te lêzen, te lústerjen en te skriuwen

Kom yn de kunde mei it nijste lekkere lêzen op 19 juny yn de byb

Fryske Literatuer en Muzyk yn de Drachtster Biblioteek

Foar it hiele parseberjocht, klik hjir.

----------

30 juny 2017- parseberjocht útrikking D.A. Tammingapriis 2017

GEART WAS HERE

al dy foarmen binne nedich de wrâld is te tsjuster allinnich
wy kinne ljocht bringe yn ús

egoïstysk stribjen
dêr’t safolle moais yn beskûle leit
de djippere betsjutting is net altiten fan grut belang
ik ha sein ik ha skildere ik ha skreaun ik ha komponearre

(iepeningsfers leech hert yn nij jek)


D.A. Tammingapriis foar Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar (Dokkum, 1987) krige op 30 juny yn Tresoar de D.A. Tammingapriis 2017, dy’t him takend wie foar syn poëzydebút leech hert yn nij jek. It is de twadde kear dat de Stifting Frysk Letterkundich en Dokumintaasjesintrum (FLMD) de priis útrikt. De priis, ynsteld nei’t de provinsje yn 2012 de Fedde Schurerpriis ôfskaft hat, is om bar ornearre foar in proaza- en poëzydebút.

Foar it hiele parseberjocht, klik hjir 

Sjueryrapport,  klik hier