JP Bike - шаблон joomla Видео

NIJS

Rink van der Veldepriis 2020

Yn 2020 sille de gemeente Smellingerlân en de Stifting FLMD wer in Rink van der Veldepriis takenne foar oarspronklik en nij Frysk proaza, – in roman, ferhalebondel of novelle – , dat literêre kwaliteit kombinearret mei in tagonklike skriuwstyl, wêrtroch (nei ridlike ferwachting) it boek oantreklik is foar in yn de Fryske ferhâldings breed publyk. It jildt foar útjeften, ferskynd tusken 1 jannewaris 2018 en 1 jannewaris 2020. Ín skriuwer kin de priis mar ien kear winne.

Oan útjouwers of skriuwers dy’t gading meitsje wolle, wurdt frege fjouwer eksimplaren fan de útjefte(n) te stjoeren oan Tresoar, Boterhoek 1, 8911 Ljouwert resp. Postbus 2637, 8901 AC Ljouwert, y.h.f. Lysbert Bonnema, ûnder fermelding fan Stifting FLMD/RvdV-priis. De sjuery bestiet út Koos Tiemersma, skriuwer en earste winner fan de priis; Nynke Andringa, biblioteekmanager Súd-Fryslân en Joukje Aardema, foarhinne bibliotekaris Bibliotheek voor Zeevarenden te Rotterdam.